ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป) 3
- การสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://www.tnsuc.ac.th/.../8-inf.../256-apply-general-2566-3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พ.ค. 2566
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
2.คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
3.คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)

 Copyright © 2023 tnsuc  Rights Reserved.