มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่239 หมู่4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

โทร: 044812088 ต่อ 115

IP PHONE: 15115

แผนที่ :

เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ มีดังนี้

1.สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่

-ทบ.7 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย/ฉบับภาษาอังกฤษ(รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

-ทบ.7 ใบรับรองความประพฤติ ฉบับภาษาไทย(รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

-ทบ.7 ใบรับรองการศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ฉบับภาษาไทย (รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

-ทบ.8 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย/ฉบับภาษาอังกฤษ (รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

2.สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว

-ทบ.7 ใบรับรองการสำเร็จการสำเร็จการศึกษา (ฉบับรอสภาสถาบันอนุมัติ) ฉบับภาษาไทย (รูปถ่ายชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบขนาด 1 นิ้ว)

-ทบ.7 ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย/ฉบับภาษาอังกฤษ (รูปถ่ายชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบขนาด 2 นิ้ว)

-ทบ.8 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย/ฉบับภาษาอังกฤษ (รูปถ่ายชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบขนาด 1 นิ้ว)

 

ผู้ที่ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้

1.เขียนคำรองผ่านระบบ E-education หรือเขียนใบคำร้องที่งานทะเบียนฯหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์หัวข้อแบบฟอร์มต่างๆของงานทะเบียนฯ

2.ยื่นใบคำร้องพร้อมชำระค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่งานการเงินและการบัญชี และนำเอกสารที่ออกเลขที่ใบเสร็จมาที่งานทะเบียนฯ

3.รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ขอไว้ที่งานทะเบียนฯได้ในวันทำการปกติ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.(พักกลางวัน)

*สำหรับผู้ที่ต้องการให้ส่งเอกสารสำคัญทางไปรษณีย์ให้แจ้งด้วยในวันที่ยื่นขอเอกสาร และชำระค่าจัดส่งเอกสารที่งานทะเบียนฯ

**การขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาผู้ที่ขอเอกสารไว้ให้มาติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเองหรือให้ผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มารับเอกสารที่ขอไว้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกให้งานทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกคำร้องและเอกสารที่ขอไว้

 Copyright © 2023 tnsuc  Rights Reserved.